Spojená škola, Pribinova 16/1, 901 01 Malacky

Spojená škola, Pribinova 16/1, 901 01 Malacky

Pribinova 16/1
90101 Malacky
IČO: 31780610

Informácie o inštitúcii Spojená škola, Pribinova 16/1, 901 01 Malacky

História školy

1948 Povereníctvo školstva zriadilo dve pomocné triedy a 15. septembra sa začalo vyučovanie žiakov, ktorí sa pre nedostatok duševných schopností nemôžu vzdelávať v národnej škole. Prvých 27 žiakov sa vyučovalo v budove bývalej rímsko-katolíckej chlapčenskej školy na Masarykovej ulici v Malackách.

 


1949 Povereníctvo školstva premenovalo dve pomocné triedy na samostatnú Osobitnú školu pre mládež duševne chybnú. Riaditeľom sa stal Anton Baláž. V školskom roku 1949/1950 sa škola rozšírila na 3-triednu a počet žiakov stúpol na 45.

 


1950 15. apríla sa škola presťahovala do vily Dr. Jána Friedricha na Stalinovej ulici.

 


1952 Za riaditeľku školy bola vymenovaná Elena Vajdová, ktorá štúdiom defektológie získala odbornú kvalifikáciu pre školy vyžadujúce odbornú starostlivosť.

 


1953 Škola sa presťahovala do budovy na ulici Viliama Širokého. Bolo to núdzové umiestnenie, nakoľko v tejto budove sa nachádzali i kancelárie JRD.

1955   Riaditeľkou školy sa stala Zdena Potocká. Boli zriadené dve triedy, v ktorých bolo spolu 23 žiakov. So školou spolupracoval MUDr. Kondáš z Psychiatrickej liečebne vo Veľkých Levároch 15. novembra sa škola presťahovala do budovy bývalej Kláštornej školy, ulica Na Brehu.

 


1961 Bol zavedený nový predmet, individuálna logopedická starostlivosť.

1965 Počet tried sa zvýšil na tri, počet žiakov na 36. Ako učiteľ nastúpil pán Pavol Jurkáček, ktorého príchodom sa na škole začali uskutočňovať turistické akcie a začali sa pestovať okrasné stromy a kríky.

1966 Pre žiakov, ktorí boli hospitalizovaní v nemocnici, sa zriadila samostatná trieda pri nemocnici v Malackách.

1977 Riaditeľka p. Potocká sa odsťahovala do Prahy a jej zastupovaním bol poverený Milan Vaškor.

1978  Za riaditeľku školy bola vymenovaná p. Marta Pokorná. Škola mala 5 tried, 55 žiakov a jednu triedu pri nemocnici.

 


1981 Bola otvorená elokovaná trieda Osobitnej školy v Záhorskej Vsi.

1985 Riaditeľkou ZDŠ pri nemocnici sa stala p. Mária Mináriková, od roku 1990 p. Mária Bačková.

1990 Novou riaditeľkou sa stala PaedDr. Alena Petríková.

 


1992 Otvorila sa pomocná trieda pre žiakov, ktorí nezvládajú učivo jednotlivých ročníkov osobitnej školy.

1993  5. januára sa naša škola presťahovala do nového objektu na Pribinovej ulici v Malackách. Budova bola úplne nová, vyhovujúca a spĺňajúca požiadavky doby.

 


1995 Od 1. januára pracuje na našej škole špeciálnopedagogická poradňa, ktorá poskytuje poradenské služby pre učiteľov a žiakov.

1997  Od 1. januára sa škola stala rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou s názvom Osobitná škola a špeciálna základná škola pri nemocnici v Malackách. Zriaďovateľom školy je Krajský úrad Bratislava. Ku škole bola pričlenená aj základná škola pri nemocnici. Od 1. februára sa riaditeľkou stala PaedDr. Mária Míznerová, ktorá je v tejto funkcii aj v súčasnosti.

 


2000 Od 1. septembra bola zaradená do siete škôl praktická škola a názov školy sa zmenil na Špeciálnu základnú školu a Praktickú školu a Základnú školu pri nemocnici v Malackách.

2004 Od 1. novembra bola zo siete škôl vyradená Základná škola pri nemocnici, názov školy je Špeciálna základná škola a Praktická škola. Tento názov má škola doteraz.

2008 Od 1. septembra sa Špeciálnopedagogická poradňa zmenila na Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

História a súčasnosť ŠZŠ (Spojenej školy) v Malackách (doplnenie od roku 2007 do súčasnosti)

• Riaditeľka školy PaedDr. Mária Míznerová, štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy Eva Rozborilová, pani učiteľka Mgr. Mária Bačková a pán učiteľ Mgr. Alexander Blatný dostali Ocenenie od predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.

• Pani učiteľka PaedDr. Lucia Pálková bola ocenená Ďakovným listom primátora Malaciek.

• Pani učiteľka Janka Mládková bola ocenená Ďakovným listom ministerstva školstva SR.

• Zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Iveta Čepková dostala Ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov, udelené prednostkou KŠÚ v Bratislave dňa 26.3.2010.

• V roku 2007 oslávila okrúhle narodeniny pani riaditeľka PaedDr. Mária Míznerová a pani učiteľka Viera Ifková. Všetci sme im zablahoželali a zúčastnili sme sa posedenia, ktoré naše oslávenkyne pripravili.

• 11. novembra 2008 sme oslávili 60. výročie založenia našej školy. Pozvaní hostia si pozreli kultúrny program, prezreli si našu školu a zúčastnili sa spoločného posedenia.

• 1. septembra 2009 sa zmenil názov našej školy – odvtedy sa volá Spojená škola v Malackách.

• 4. a 5. júna 2009 navštívili našu školu učitelia z družobnej školy z Rakúska z Waidhofenu an der Ybbs. Ukázali sme im našu školu, vymenili sme si poznatky a ukázali sme im hrad Devín a historickú časť Bratislavy. Zároveň nás pozvali na návštevu k nim a návštevu uskutočníme 27.,28. a 29. mája 2010.

• 11. júna 2009 nás navštívili učitelia a žiaci z družobnej školy Břeclav v Českej republike. Aj nim sme ukázali našu školu, hrad Devín a preplavili sme sa loďou po Dunaji. Zároveň nás pozvali na návštevu k nim a návštevu uskutočníme 8. júna 2010.

• Tak ako každý rok aj tento rok navštívime 1. júna Výcvikové stredisko Policajného zboru SR v Malých Levároch.

• Našu školu priebežne sponzorsky podporujú rôzne firmy a súkromné osoby. Všetkým ďakujeme, že prispievajú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov našej školy.

 

Predmet činnosti:

 

Špeciálna základná škola

 

 • poskytuje vzdelávanie žiakom v povinnej školskej dochádzke, ktorí nezvládajú učivo predpísané učebnými osnovami základnej školy;
 • poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím;
 • pri výchove a vzdelávaní sa postupuje podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktoré vymedzujú špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov s mentálnym postihnutím v školách;
 • podľa stupňa mentálneho postihnutia sú žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia vzdelávaní vo variante A, žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia vo variante B a žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a žiaci s viacnásobným postihnutím vo variante C;
 • poskytuje vzdelávanie deťom v prípravnom ročníku, ktoré dosiahli fyzický vek 6 rokov, nedosiahli však školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia 1.ročníka ŠZŠ a ktorým bol na základe psychologického vyšetrenia odporučený odklad povinnej školskej dochádzky.

 

Praktická škola

 

 • poskytuje vzdelávanie žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku bez obmedzenia veku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti;
 • je určená predovšetkým pre menej zručných absolventov ŠZŠ, ktorí boli vzdelávaní podľa variantu A a manuálne zručných absolventov ŠZŠ, ktorí boli vzdelávaní podľa variantu B alebo C;
 • pripravuje žiakov na život v rodine a zacvičuje v činnostiach, ktoré budú schopní vykonávať po absolvovaní školy v chránených pracoviskách;
 • vytvára podmienky pre integráciu žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti a pracovného procesu.

 

Školský klub detí

 

 • zabezpečuje žiakom školy nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia a zameriava sa na prípravu na vyučovanie, uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov v oblasti spoločensko-kultúrnej, športovej a rekreačnej v čase mimo vyučovania.

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

 

 • poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu;
 • spolupracuje so zákonnými zástupcami detí a ďalšími fyzickými osobami, ktoré sa na ich výchove a vzdelávaní podieľajú;
 • vyhľadáva a vedie evidenciu detí so zdravotným postihnutím v okrese Malacky;
 • poskytuje ambulantnú poradenskú činnosť v rodine, školám alebo školským zariadeniam.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľka školy: PaedDr. Mária Míznerová
Štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Eva Rozborilová
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Iveta Čepková

Kde nás nájdete?

Zobrazit